Meteen naar de content

Achteraf betalen met Klarna.

💕 ZOMER SALE: 1+1 GRATIS 💕

Gratis verzending in Nederland & België

  Algemene Voorwaarden

  OVERZICHT

  Deze website wordt beheerd door het bedrijf. Op de hele site verwijzen de termen ‘wij’, ‘ons’, ‘ons’ en ‘ons bedrijf’ naar het bedrijf. Het Bedrijf biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

  Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar wordt verwezen hierin en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of auteurs van inhoud zijn.

  Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

  Alle nieuwe functies of tools die aan onze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de huidige versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.


  ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN ONLINE WINKEL:

  Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om contact op te nemen met uw minderjarige gezinsleden om het gebruik van deze website toe te staan.

  U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u de Service gebruiken in strijd met de wetten in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

  U mag geen wormen of virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.

  Schending van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.


  ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN:

  Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service aan wie dan ook, om welke reden dan ook, te weigeren.

  U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken met zich meebrengt, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden verzonden.

  U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren of distribueren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, verkopen, doorverkopen of uitbuiten.

  De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

   

  ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE:

  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid dat de informatie op deze website niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is geheel op eigen risico.

  Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om eventuele wijzigingen op onze website bij te houden.


  ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE DIENSTEN EN PRIJZEN:

  De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

  Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

  ARTIKEL 5 – HET AANBOD:

  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  de prijs, met uitzondering van inklaringskosten en invoer btw. Deze additionele kosten zullen voor rekening en risico van de klant zijn. De post en/of koeriersdienst zal met betrekking tot de invoer gebruikmaken van de bijzondere regeling voor post- en koeriersdiensten. Deze regeling geldt als de goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming, wat in het onderhavige ook het geval is. De post- en of koeriersdienst int de btw (al dan niet tezamen met de in rekening gebrachte inklaringskosten) bij de ontvanger van de goederen; 

  de eventuele kosten van verzending;

  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

  Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

  ARTIKEL 6 - PRODUCTEN OF DIENSTEN:

  Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

  We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat uw computermonitor alle kleuren nauwkeurig weergeeft.

  Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht in individuele gevallen uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

  Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.


  SECTIE 7 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE:

  Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die via hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres worden geplaatst. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen van dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

  U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

  ARTIKEL 8 - OPTIONELE HULPMIDDELEN:

  Wij kunnen u toegang bieden tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of controle uitoefenen.

  U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

  Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en naar goeddunken. Zorg ervoor dat u bekend bent met en akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de relevante externe toolsleveranciers.

  We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.


  ARTIKEL 9 - LINKS NAAR DERDEN:

  Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

  Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derde partij.


  ARTIKEL  10 – GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN:

  Als u in reactie op ons verzoek bepaalde inzendingen indient (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal indient, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk: "Opmerkingen "), Zonder verzoek van ons, gaat u ermee akkoord dat wij, op elk moment en zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins op elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn niet verplicht om (1) eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) enige vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen, of (3) op eventuele opmerkingen te reageren.

  We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.

  U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, publiciteit of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn ingediend.


  ARTIKEL 11 - PERSOONLIJKE INFORMATIE:

  Het indienen van persoonlijke informatie via de Winkel valt onder ons Privacybeleid.


  ARTIKEL 12 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES:

  Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .

  Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.


  ARTIKEL 13 - VERBODEN GEBRUIK:

  Naast alle andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te moedigen deel te nemen aan illegale activiteiten; (c) het overtreden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, beledigen, schaden, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden of kan beïnvloeden; (h) de persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of volgen; (i) voor spam, phishing, pharming, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

   

  ARTIKEL 14 – DISCLAIMER; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: 

  Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

  Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

  U stemt ermee in dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

  U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons verstrekt) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, noch expliciet noch uitdrukkelijk geïmpliceerd, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

  In geen geval zullen het Bedrijf, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verliezen, claims of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of andere schade Gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomsten, verlies van spaargeld, verlies van gegevens, compensatiekosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van het gebruik van de Dienst of producten gekocht via de Dienst of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in de inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of producten) die via de Dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.


  ARTIKEL 15 – SCHADE:

  U stemt ermee in om het Bedrijf en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, inclusief redelijke advocaten, te vrijwaren van elke claim of eis, het verdedigen en vrijwaren van alle aanklachten die door een derde partij worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.


  ARTIKEL 16 - SCHEIDBAARHEID:

  Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.


  ARTIKEL 17 - BEËINDIGING:

  De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.

  Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

  Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


  ARTIKEL 18 – DE GEHELE OVEREENKOMST:

  Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

  Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Voorwaarden van dienst).

  Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de partij die de tekst heeft opgesteld.


  ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT:

  Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Europese wetgeving.


  ARTIKEL 20 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN:

  U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

  Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

  Koop nu, Betaal later.

  Betaal eenvoudig en veilig achteraf via Klarna.

  11.450+ Tevreden Klanten

  Klanten beoordelen ons op een 4.7/5.0

  Gratis Thuisbezorgd in NL & BE

  Verzekerde verzending incl. Track & Trace